Corinthia Palace Hotel & Spa,  MaltaSam's Bar,  Dawson St. DublinDylan Hotel,  DublinRestaurant Patrick Guilbaud,  DublinDylan Hotel,  DublinBeacon South Quarter,  Sandyford,  DublinSam's Bar,  Dawson St. DublinPersonal 3